توضیحات: فایل پاورپوینت طبیعت گرایی در سازه های معماری،در 30 اسلاید . بخشی ازمتن: طبیعت ، طراحى زبردست و مهندسى چیر ه دست است که هم در انتخاب فرم وشکل های یک جسم (متناسب با نیاز آن) بهترینها را انتخاب میکند و هم درانتخاب اسکلت و مکانیسمى که به آن جسم ایستایى و دوام ببخشد، ساد ه ترین،متناسب ترین و مؤثرترین را به کار میگیرد. جالب است که در طبیعت، فرم یک جسم و اجزاى برپادارنده و شکل دهند ه آن به صورت متقابل، یکدیگر را تعریف میکنند. بر این اساس در اواخر قرن بیستم نیز، توسعه و پیشرفتهای تکن ...