دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، معرفی و شناسایی مهمترین علف های هرز ایران بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : بدون گلبرگها Apetalaeمهمترین خانواده های علفهای هرز دولپه ای بدون گلبرگ عبارتند از:تاج خروس   Amaranthaceae اسفناجیان    Chenopodiaceaهفت بند      Polygonaceaeگزنه     Urticaceae       مهمترین ویژگیهای خانواده تاج خروس  (Amaranthaceae)      ...