دانـلـود پاورپوینت رشته جغرافیا بـا عـنـوان، خلاصه کتاب روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران تالیف دکتر علی اصغر رضوانی انتشارات پیام نور   کتاب روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران تالیف دکتر علی اصغر رضوانی انتشارات پیام نور     بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : فهرست فصول پاورپوینت فصل اول تعاریف و مفاهیم شهر و روستا فصل دوم شهر نشینی و روستا نشینی ایران در ادوار تاریخی فصل سوم مبانی نظری روابط شهر و روستا   اهمیت بررسی و مطالعا ...