دراین فایل ساختار کامل درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی برای درمان وابستگی هیجانی به همسر درقالب 14 جلسه همراه با اهداف هرجلسه، شرح تمرین های هر جلسه، کاربرگ های مورد استفاده در هرجلسه و منابع ارائه شده است. این فایل درقالب 26صفحه word تنظیم شده است.  ...