میراگرهای جرمی تنظیم شده (Tuned Mass Dampers ) از جمله میراگرهایی می باشند که به صورت ساده شامل یک جرم و فنر بوده که در نقطه مناسبی بر روی سازه نصب می شوند.   در هنگام ارتعاش سازه با ارتعاش در فاز مقابل موجب میرا شدن نوسانات آن می شوند. میراگرهای جرمی تنظیم شده به دلیل، عدو نیاز به تعمیر ونگهداری ویژه عدم نیاز به منبع انرژی خارجی و قابلیت بهره برداری دائمی برای کاهش پاسخ های دینامیکی سازه های بلند مرتبه تحت بارهای دینامیکی جانبی، بویژه باد، مورد توجه قرار گرفته اند.دراین مطالعه یک مدل ...