چکیده: محاسبه مقدار ضریب شدت تنش ورق سوراخدار در سه حالت با تغییر موقعیت سوراخ ورق و مقایسه مقادیر سه حالت تحلیل شده. المان مدل: Type: An 8-node linear brick جنس مواد: مدول یانگ:2100000000 - ضریب پواسون 0.3 اعمال بار سطحی: 1 نیوتن این پروژه حاوی موارد زیر میباشد. 1. خروجی داده ها به صورت گرافیکی در نرم افزار آباکوس 2. فایل Word حاوی گزارش تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار ...