نقشه راه این فایل در قالب وورد و دارای 23 صفحه و قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب مقدمه: 1 ترسیم وضع مطلوب: 1 مشخص نمودن اهداف: 5 راهبردها، خط مشی ها و اقدامات مبتنی بر رویکرد معلمی به مثابه مربی: 7 فرایند و پروسه ی اجرای ماموریت: 11 ارائه راهکارهای علمی و عملی: 17 منابع: 20   ...