دانـلـود پاورپوینت مهندسی پزشکی بـا عـنـوان، دارو درمانی بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت :  داروفارماکولوژیفارماکولوژیستنقش پرستار یا ماما یا...فراورده های داروییChemical nameGeneric name official nameTrade nameفارماکو دینامیک =فرایند تغییر در فیزیولوژی سلول توسط داروفارماکوکینتیک دارو =مطالعه حرکت مولکولهای دارویی در  بدن(جذب،پخش،متابولیسم،وخروج دارو)انواع فراورده هاخوراکیموضعیتزریقیانواع اشکال داروییCapsul=capSyrup=syrTablet=tabElexir=elexLiniment=linlotionLozenge ...